MINISTERUL CULTURII 

DIRECŢIA   JUDEŢEANĂ DE   CULTURĂ BOTOŞANI

                          adresa:strada Unirii nr.10,telefon:  0231515173,fax:0231516925,email:djcbotosani@gmail.com

 

 

                                                                         DESPRE  DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ A JUDEŢULUI BOTOŞANI

Actuala Direcţie pentru Cultură a judeţului Botoşani a luat fiinţă prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, act normativ care certifica reorganizarea Inspectoratului Judeţean pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural National al Judeţului Botoşani şi transformarea lui în Direcţie, prin comasarea cu fostul Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional.

             În prezent, îşi desfăşoară activitatea în baza atribuţiilor legal conferite – în principal -  de dispoziţiile Art. 17 alin(1) din Hotărârea de Guvern nr. 90/2010 cu modificările şi completările ulterioare,  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.
    VIZIUNEA Direcţiei Judeţene pentru Cultură Botosani, în calitatea sa de administrator al culturii şi vârf  de lance al Ministerului Culturii  la nivel local - zonă de sinteză cu o autentică, originală şi valoroasă identitate culturală în România şi, cu necesitatea imperioasă a afirmării acesteia, în Europa - este completată de înalta misiune de protejare a patrimoniului cultural şi stimulare a dezvoltării culturale locale, echilibrate, integrate şi durabile, prin elaborarea de programe şi planuri de acţiuni menite să asigure implementarea strategiilor ministerului de resort la nivelul judeţului Botoşani, în baza cadrului legal de referinţă. 

    MISIUNEA D.J.C.Botoşani - Misiunea noastră constă în protejarea patrimoniului cultural naţional la nivelul judeţului de referinţă, stimularea dezvoltării culturale locale, echilibrate şi durabile, prin elaborarea de programe şi planuri de acţiuni menite să asigure implementarea strategiilor Ministerului Culturii la nivelul judeţului Botoşani, în baza cadrului legal de referinţă.

Cheia reuşitei noastre este acţiunea  în parteneriat cu administraţiile publice locale, instituţiile publice de cultură, cultele religioase reprezentate la nivelul judeţului Botoşani, societatea civilă,  ONG-urile culturale, operatorii culturali independenţi şi industriile creative şi, pe cât posibil, mediul de afaceri.

    D.J.C. Botoşani oferă comunităţii locale  posibilitatea de a-şi conserva, reabilita, construi şi afirma identitatea culturală europeană, servicii publice de calitate şi personal de înaltă ţinută morală, etică şi profesională. Capitalul nostru cel mai important  îl reprezintă angajaţii Direcţiei, tineri, entuziaşti, competenţi şi competitivi, profesionişti, loiali, capabili sa asimileze noul, care fac posibilă punerea în aplicare a misiunii declarate.

   VALORILE D.J.C. Botoşani
 - Atingerea excelenţei în tot ceea ce facem. 
 - Practicarea învăţării continue, a perfecţionării şi specializării de calitate superioară. 
 - Împărtăşirea aceloraşi scopuri şi valori, precum şi lucrul în echipă. 
 - Respectul reciproc şi, deopotrivă, a intereselor şi drepturilor cetăţeanului cu care intrăm în relaţie profesională. 
 - Dedicarea  faţă de misiunea şi atribuţiile profesionale ce ne revin. 
 - Legalitatea, integritatea, transparenţa, echidistanţa, imparţialitatea/obiectivitatea şi verticalitatea, profesionalismul activităţilor şi acţiunilor noastre.  

Potrivit legislației în vigoare, solicitările referitoare la următoarele spețe se depun la Direcția pentru Cultură a judeţului Botoşani (servicii public deconcentrat ale Ministerului Culturii):

 1. exercitarea dreptului de preemțiune al statului pentru monumente istorice, indiferent de grupa valorică - v. art. 4 alin. (5) din L. nr. 422/2001;

 2. inițierea procedurilor de clasare / declasare / schimbare de grupă valorică / clasare de urgență în relație cu Lista Monumentelor Istorice - v. art. 13 alin. (1), art. 19 alin. (3), art. 20, art. 21 alin. (2) din L. nr. 422/2001 și normele aprobate cu O.M.C.C. nr. 2260/2008;

 3. obținerea avizelor necesare în relație cu patrimoniul cultural imobil - v. art. 29 alin. (4) din R.O.F. C.N.M.I. aprobat prin O.M.C. nr. 2173/2013;

 4. obținerea acordurilor necesare în relație cu patrimoniul cultural imobil - v. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 şi procedura aprobată prin O.M.C. nr. 3037/2020;

 5. exercitarea dreptului de preemțiune al statului pentru terenuri agricole situate în extravilan – art. 2 alin. (3) din normele aprobate prin Anexa nr. 3 la O.M.A.D.R. nr. 719/2014 ... O.M.C. nr. 2333/2014

 6. eliberarea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică – art. 5 alin. (5) din O.G. nr. 43/2000;

 7. exercitarea dreptului de preemțiune al statului pentru bunuri culturale mobile – v. art. 35 alin. (7) din L. nr. 182/2000;

 8. eliberarea certificatelor de export temporar/definitiv pentru persoane fizice și juridice de drept privat – art. 37 alin. 3 din L. 182/2000, art. 4 alin. (1) din normele aprobate cu H.G. nr. 518/2004;

 9. înființarea de muzee, precum și acreditarea și reacreditarea muzeelor care nu sunt subordonate autorităților publice centrale – v. art. 18 alin. (3) din L. 311/2003, art. 5 alin (1) din normele aprobate cu O.M.C.C. 2057/2007.

De asemenea, recomandăm adresarea prealabilă către   Direcția pentru Cultură a judeţului  Botoşani în următoarele cazuri:

 1. întrebări privind identificarea regimului juridic de protecție din perspectiva protejării patrimoniului cultural, consiliere privind intervenția asupra monumentelor istorice, expertizarea bunurilor culturale mobile – v. art. 6 alin. (1) lit. e) din ROF aprobat cu O.M.C.P.N. nr. 2080/2012; menționăm că regimul juridic de protecție trebuie să fie inclus în certificatele de urbanism, certificate care sunt emise de autoritățile publice locale;

 2. sesizări privind starea de conservare a patrimoniului cultural și intervențiile efectuate asupra acestuia – v. O.M.C.P.N. nr. 2408/2011.

 
 ​
 

  

 

 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția Județeană pentru Cultură Botosani, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, prin ”prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Botoşani privind protejarea patrimoniului cultural național printre care se enumeră: redactarea avizelor, informărilor, notificărilor, înștiințărilor, proceselor verbale de constatare și contravenție etc.
Tipul datelor prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), adresă de domiciliu sau de reședință, adresă de email, număr de telefon etc.

Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal pot fi obținute consultând următoarele documente:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 DIN 27 APRILIE 2016> Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

LEGEA NR. 677 DIN 21 NOIEMBRIE 2001

> Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


                                                                                                

 

 1.Legislaţie

2.Conducere

3. Regulament de organizare si functionare

4.  Regulament de ordine internă

5. Organigrama

6.Cariera

7.Programe si strategii

8.Rapoarte si studii

B.Informatii de interes public.

1.Solicitare informatii

2.Buletinul informativ(Legea 544/2001)

3.Buget din toate sursele de venit

4.Bilanturi contabile

5.Achizitii publice

6. Declaraţii de avere

7.Monumente istorice

8. Lista Monumentelor 2015

9.Monumente istorice grupa valorică A 

 10.Instituţii de cultură din judeţul Botoşani

11. Oameni de seamă

12. Ministrii Culturii 1862-2022

13.Proiecte transfrontaliere RO-UA și Ro-MD 2014-2020.

GHID CUTREMUR

              AVIZARE 

                                                             DOCUMENTE UTILE

 GHIDUL SOLICITANTULUI

  CERERI AVIZE

                  SEDINTE C.Z.M.I SUCEAVA

 Sedinţa Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Nr.7 Suceava din luna iunie  2024   se va desfăşura în data de 19.06.2024 ,începând cu ora 10.00  în format fizic. Dosarele vor fi inregistrate la D.J.C Botoşani până luni  16.06.2024 , ora 16.00.     

                        

2021    2022    2023  2024     
   I.Luna ianuarie I.Luna ianuarie   I.Luna ianuarie  I.Luna ianuarie
 -  1. Ordine de zi     1.Ordine de zi 1.Ordine de zi
 -   2.Rezoluţii   2.Rezoluţii 2.Rezolutii
 II. Luna Februarie II.LUNA FEBRUARIE   II Luna februarie  II Februarie
1.ORDINE DE ZI    1. Ordine de zi      - 1.Ordine de zi
 2.REZOLUŢII           2.Rezoluţii    - 2.Rezoluții
III.  LUNA MARTIE  III.LUNA MARTIE  III.LUNA MARTIE  III.Martie
1. ORDINE DE ZI    1.Ordine de zi    1.Ordine de zi  1.Ordine de zi
 2. REZOLUTII    2.Rezoluţii   2.Rezoluții 2.Rezoluții
IV.LUNA APRILIE 

IV.LUNA APRILIE 

IV.Luna aprilie IV.Aprilie

 1. ORDINE DE ZI 

1.Ordine de zi  1.Ordine de zi 1.Ordine de zi
 2. REZOLUŢII  2.Rezolutii 2.Rezoluții 2.Rezoluții
 V .LUNA MAI   V. LUNA MAI  V.LUNA MAI V.Luna MAI
1. ORDINE DE ZI  1.Ordine de zi 1.Ordine de zi 1.Ordine de zi
2.REZOLUŢII  2.Rezoluţii 2.Rezoluții 2.Rezoluții
 VI. LUNA IUNIE VI. Luna Iunie  VI.LUNA IUNIE  
1. ORDINE DE ZI  1. Ordine de zi 1.Ordine de zi  
2.REZOLUŢII  2.Rezoluţii 2.Rezoluții   
 VII.LUNA IULIE VII Luna IULIE  VII.Luna iulie   
1.ORDINE DE ZI - 1.Ordine de zi  
2.REZOLUŢII  - 2.Rezoluții  
 VIII LUNA AUGUST  VIII Luna AUGUST  VIII Luna august  
- - -  
- - -  
 IX.LUNA SEPTEMBRIE     IX Luna SEPTEMBRIE  IX.Luna septembrie  
1.ORDINE DE ZI  1. Ordine de zi 1.Ordine de zi  
2.REZOLUŢII 2.Rezoluţii 2.Rezoluții  
X. LUNA OCTOMBRIE X. Luna octombrie  X.Luna octombrie  
1. ORDINE DE ZI  1. Ordine de zi 1.Ordine de zi  
2.REZOLUŢII  2.Rezoluții 2.Rezoluții  
XI.LUNA NOIEMBRIE XI.Luna noiembrie  XI.Luna noiembrie  
1. ORDINE DE ZI  1.Ordine de zi 1.Ordine de zi  
2.REZOLUŢII   2.Rezoluţii 2.Rezoluții  
XII .LUNA DECEMBRIE XII.LUNA DECEMBRIE  XII Luna Decembrie  
-  1. Ordine de zi 1.Ordine de zi  
- 2.Rezoluţii 2.Rezoluții  

                                                                                                                                        

                                                       

                                                                        

                                                                                        

                                       

                                                            

    

                                                

                                                              

                                             

                                                          

                                                                  

         

                                 

                                                       

                                                                        

                                                

   

                                           

                                                                                        

                                                             

                                                                                

                                                                                       

                                                                    

                                                                                   

                                                                                     

                                                                                                               

                                                               

                                                                                                              

                                                                                                               

 

   

 

 

 

 

C.Contact

LINKURI

www.cultura.ro

https://www.facebook.com/djcbtosani/