MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE 

 Home                                                                                        DIRECŢIA DE CULTURĂ BOTOŞANI

                                                                                                        GHIDUL SOLICITANTULUI DE AVIZE 

     A. DATE CONTACT

 

Denumirea instituţiei: Direcţia Judeţeana pentru Cultura  - Botosani
 

Sediul: Str. Unirii  nr. 10, Botosani
         

Telefon: 0231/ 515173

Fax: 0231/516925

Telefon  director: 0231/515173
 

Adresă mail: djcbotosani@gmail.com

         

Pagină web:     www.patrimoniubotosani.ro
                  
Programul instituţiei:  Luni – Joi   07:30 – 16:00                 

                                       Vineri    07:30 -  14:00

                                 

Secretariat şi Relaţii publice :    Luni –Joi   08:30 –  16:00

                           Miercuri     08:30 -  16:00

                                                       Vineri        08:30 -  13:30

 

 

- 1 -

 

B. PATRIMONIU  IMOBIL(MONUMENTE  ISTORICE)

 

 

CUPRINS :

 

 

1. Emiterea avizelor pentru intervenţii la construcţii monument istoric sau în zone construite protejate…………………………………………………………..pag.2

     1.1. Proiectul pentru autorizarea componentelor construite noi (P.A.C.)..pag.3-5

     1.2. Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare(PAD)………...pag.6

 

2. Zone din  judetul  Botosani  pentru care este necesar eliberarea avizului de specialitate al DJC Botosani ……………………………………………..pag. 7

 

3. Exemplificarea unor documentaţii depuse pe zone istorice ale oraşului……………………………………………………………………….pag.8-9

 

4. Conţinutul documentaţiei în vederea emiterii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică……………………………………………………………pag. 9

 

5.  Procedura de clasare / declasare a monumentelor istorice……………...pag. 10

 

6.  Metodologia privind exercitarea dreptului de preemţiune a statului român prin M.C. în cazul vânzării imobilelor proprietatea persoanelor fizice şi juridice de drept privat…………………………………………………………………….pag. 11

 

7.  Semnalizarea / inscripţionarea monumentelor istorice………………….pag. 11

 

8.  Obligaţiile proprietarilor,titularilor  de drepturi de administrare, concesionarilor şi locatarilor de monumente istorice……………………..pag.12-13

 

9.  Timbrul monumentelor istorice……………………………………………pag. 14

 

10. Modele de formulare:……………………………………………………..  pag. 15

            10.1. Cerere  emitere avize de specialitate în domeniul protejării monumentelor istorice………………………………………………………….pag. 16

      10.2. Cerere comunicare statut imobil ………………………………...pag. 17

           10.3. Cerere standard solicitări diverse………………………………..pag. 18

      10.4.Înştiinţare –tip  intenţie vânzare imobil ………………………pag.19-20

 

 

 

 

- 2 -

1. EMITEREA  AVIZELOR  PENTRU  INTERVENŢII  LA  CONSTRUCŢII MONUMENT ISTORIC  SAU  ÎN ZONE   CONSTRUITE PROTEJATE:

 

                   1.1. Conţinutul documentaţiei ce se depune la DJC Botosani  pentru emiterea avizului de specialitate în cazul unor componente construite noi (faza P.A.C.):

                   - Cerere

                  

- Certificat de urbanism (copie)

                  

- Act de deţinere în proprietate a imobilului (copie)

                  

- Carte funciară

                   

* Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire

                  

- Documentar fotografic color

                   

1.2. Conţinutul documentaţiei ce se depune la DJC Botosani  pentru emiterea avizului de specialitate în cazul lucrărilor de desfiinţare (faza PAD) :

                  

- Cerere

                  

- Certificat de urbanism (copie)

                  

- Act de deţinere în proprietate a imobilului (copie)

                  

- Carte funciară

                  

* Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare

                  

- Documentar fotografic color

 

 

NOTĂ: Conform prevederile legale în vigoare, documentaţia(iile) se impune a fi întocmită(e) în conformitate cu precizările făcute în Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii (modificată, completată şi republicată), Anexa nr. 1 / „CONŢINUTUL – CADRU al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii”:

cap. A. - „Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire – P.A.C.”  şi, după caz, corespunzător,

cap. B - „Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare – P.A.D.”.

 

 

 

 

- 3 -

* PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.)

 

 

SECŢIUNEA I. Piese scrise

 

I.1. Lista şi semnăturile proiectanţilor ( se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund).

I.2. Memoriu:

           I.2.1. Date generale -  se  descriu lucrările care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cu referire la:

                   - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;

                   - clima şi fenomenele naturale specifice;

                   - geologia şi seismicitatea;

                   - categoria de importanţă a obiectivului.

          I.2.2. Memorii de specialitate - se descriu lucrările din punct de vedere al :

                   - arhitecturii ;

                   - structurii tehnice de rezistenţă ;

                   - instalaţiilor ;

                   - dotărilor  şi instalaţiilor tehnologice, după caz;

                   - amenajărilor  exterioare şi sistematizarea verticală.

           I.2.3. Date care caracterizează investiţia proiectată, cuprinse în anexa la cererea pentru autorizare:

                   - suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;

                   - înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;

                   - volumul construcţiilor;

                   - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

                   - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

            I.2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            I.2.5. Anexe la memoriu:

                    I.2.5.1. Studiul geotehnic

                    I.2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor ,agreaţi de investitor

                    I.2.5.3. Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare în vederea emiterii acordului unic, obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism.

 

 

 

 

- 4 -

SECŢIUNEA II. Piese desenate

 

II.1.Planuri generale :

 

          II.1.1. Plan de încadrare în teritoriu (planşă pe suport topografic vizată de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz )

           II.1.2. Plan de situaţie  - (privind amplasarea obiectivelor investiţiei - planşă pe suport topografic vizată de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz);

           II.1.3. Planul privind construcţiile subterane - va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac  şi va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

 

II.2. Planşe de  specialitate:

 

           II.2.1. Arhitectură : Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

                II.2.1.1.planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;

                II.2.1.2.planurile acoperişurilor - terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;

               II.2.1.3. secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişe -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;

               II.2.1.4. toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;

               II.2.1.5. în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

 

         

NOTĂ : Toate planşele de mai sus vor fi redactate la scara 1 :50 sau 1 :100

          II.2.2.  Structura :

      

 

 

 

 

-5-

II.2.2.1. Planul fundaţiilor  (scara 1:50 ) în care se va releva modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic şi măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate.

                  II.2.2.2. Detalii de fundaţii.

           II.2.3. Instalaţii :

                   II.2.3.1. Schemele instalaţiilor - se vor prezenta parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

           II.2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice:  În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:

                   II.2.4.1. Desene de ansamblu

                   II.2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

 

 

 

Fiecare planşă prezentată în cadrul Secţiunii II - PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde:

 

numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

 

 

 

 

- 6 -

*PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE DESFIINŢARE 

( P.A.D.)

 

SECŢIUNEA I. Piese scrise

 

I.1. Lista şi semnăturile proiectanţilor ( se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund).

I.2. Memoriu:

           I.2.1. Date generale - Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:

- scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date specifice;

                    - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

                    - menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;

                    - fotografii color - format 9x12 cm - ale tuturor faţadelor şi, după caz, desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

                    - descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare

           I.2.2. Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin Certificatul de Urbanism.

 

SECŢIUNEA II. Piese desenate

 

II.1.Planuri generale :

II.1.1.Plan de încadrare în teritoriu (planşă pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz).

II.1.2. Plan pe situaţie a imobilelor  (planşă pe suport topografic vizat de Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz).

          Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.

II.1.3. Planul privind construcţiile subterane - va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor-radier şi capac-(scara 1:500)

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

 

II.2. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50, care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente.  

 

 

 

- 7 -

2. ZONE DIN JUDETUL BOTOSANI  PENTRU CARE ESTE NECESARĂ ELIBERAREA AVIZULUI DE SPECIALITATE AL        D.J.C.C.P.C.N. – BOTOSANI  :

 

         

         

1. Monumente istorice din Municipiul Botosani  înscrise în Lista Monumentelor Istorice din România(LMI), ediţia 2015 si zone de protectie.

                  

 

 

NOTĂ : Solicitările de aviz se vor face şi pentru toate imobilele din Zonele de protecţie ale siturilor arheologice ori monumentelor istorice situate pe o suprafaţă cu  raza  de 100 metri IN MEDIUL URBAN si 500 metri IN MEDIUL RURAL EXTRAVILAN măsurată de la limita exterioară,  de jur-împrejurul monumentului istoric (cf. Art.59 din Legea nr.422 /2001).

                            

 

 

 

 

- 8 -

3. EXEMPLIFICARE CONŢINUT DOSAR AVIZARE PENTRU DIFERITE INTERVENTII IN DOMENIUL PROTEJARII MONUMENTELOR ISTORICE

A.Construire locuinţă (anexe ) în zona siturilor  arheologice:

                   1. cerere

                   2. certificat de urbanism (copie )

                    3. actul de proprietate/titular al altor drepturi reale (copie)

                   4. carte funciară ( copie)

                   5. documentaţia de proiectare a lucrărilor de construire ( P.A.C.)

                   6. documente de specialitate în domeniul cercetării arheologice

                   7.documentar fotografic cuprinzând imagini ale zonei de amplasare a                          imobilului.

B.Construire locuinţă(anexe) în zona monumentelor  istoric din judetul Botosani :

                   1. cerere

                   2. certificat de urbanism (copie )

                   3. actul de proprietate/titular al altor drepturi reale (copie)

                   4. carte funciară ( copie)

                   5. documentaţia de proiectare a lucrărilor de construire ( P.A.C.)

                   6. documente de specialitate în domeniul cercetării arheologice

                   7. documentar fotografic cuprinzând imagini ale zonei de amplasare a                         imobilului.

                   8. documentaţie specifică planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) sau                  documentaţie specifică planului urbanistic zonal(P.U.Z.), după caz.

C.Desfiinţare locuinţă ( anexe ale acesteia )în toate zonele de protecţie :

                    1. cerere

                    2. certificat de urbanism (copie )

                    3. actul de proprietate/titular al altor drepturi reale (copie)

                    4. carte funciară ( copie)

                    5. documentaţie de proiectare a lucrărilor de desfiinţare (P.A.D.)                                

                    6.documentar fotografic cuprinzând imagini ale contextului urban (zonei de amplasare) a imobilului (mai precis, imagini ale frontului construit din zonă), imagini interioare şi exterioare ale imobilului şi construcţiei care urmează să fie desfiinţată(e).

 

NOTE: 1. Documentaţia se depune în două exemplare fiecare în câte o mapă de plastic cu şină.

              2. Documentaţia P.A.D. şi P.A.C se întocmeşte de arhitecţi , proiectanţi

de specialitate şi / sau, după caz,cu statut de experţi şi specialişti  atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor în domeniul proiectării intervenţiilor asupra monumentelor istorice şi   înscrişi ca atare în Registrul specialiştilor şi experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice,document ce poate fi consultat pe site – ul: www. cimec. ro.

              3. Documentaţia corespunzătoare  Planului Urbanistic de  Detaliu, se va întocmi  în conformitate cu precizările "Ghidului  privind  metodologia                     de elaborare şi conţinutul-cadru al   planului  urbanistic de detaliu"                        

-9-

(aprobată prin Ordinul nr. 37/ N din 08 iunie  2000, document publicat in       Monitorul Oficial, Partea I, nr. 345 din 25  iulie 2000), precum şi cu                  principiile realizării intervenţiilor în zone  istorice rezervate, de către un arhitect proiectant de specialitate înscris în Registrul Urbaniştilor din România şi în Registrul specialiştilor şi  experţilor  în domeniul protejării monumentelor istorice, atestat.  

Lista vă poate fi pusă la  dispoziţie de către compartimentul de  specialitate din cadrul Primăriilor din  judetul   Botosani  (pentru  categoria urbaniştilor atestaţi) şi, respectiv de pe site – ul :  www.cimec.ro

              4. Documentaţia corespunzătoare  Planului Urban Zonal (P.U.Z.) se va întocmi în conformitate cu precizările "Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al  planului          urbanistic zonal" (aprobată prin Ordinul nr.176 / N din 16 august  2000).

 

 

 

4. CONŢINUTUL   DOCUMENTAŢIEI   ÎN  VEDEREA   EMITERII / ELIBERĂRII CERTIFICATULUI  DE  DESCĂRCARE  DE  SARCINĂ  ARHEOLOGICĂ(în conformitate cu art. 5 (1), (2) si (3) din O.G. nr. 43/2000, republicată - privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional): 

          Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, indispensabil avizării lucrărilor/intervenţiilor în zona de sit arheologic şi zona de protecţie aferentă, se eliberează pe baza unei documentaţii de specialitate în domeniul arheologiei, care trebuie să cuprindă :

4.1. raportul de cercetare arheologică, executat conform ultimelor Standarde şi Proceduri arheologice legale în vigoare,  întocmit în urma realizării săpăturilor / supravegherii  arheologice;

4.2. autorizaţia de cercetare arheologică (copie);

4.3. fişa tehnică de cercetare arheologică(FT-CP 3);

4.4. fişă sit arheologic (FS-RAN 2)

4.5. proiectul tehnic al intervenţiei;

4.6. planşe, hărţi şi delimitarea în coordonate topografice Stereo 70 a suprafeţei propuse pentru descărcarea de sarcină arheologică.

4.7. anexe  

Documentaţia cu conţinutul sus-menţionat se depune în două exemplare în vederea emiterii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică de către D.J.C.P.N. – Botosani .        

 

NOTĂ: În vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii arheologice de bază precum şi a întocmirii adecvate a documentelor sus-menţionate se va contacta un arheolog specialist, atestat M.C.C., înscris în Registrul arheologilor din România, document ce poate fi  consultat pe site-ul:www. cimec. ro.

 

 

- 10 -

5.PROCEDURA DE CLASARE / DECLASARE A MONUMENTELOR ISTORICE cf. O.M.C.C. nr.2682/2003 (publicat în M.O. nr. 449/2003):

    

Pasul I - Documentaţia depusă de petent/solicitant:

5.1.documentaţia tehnică :

 • hărţi şi planuri de situaţie;
 • releveul actual al imobilului;
 • fotografii interioare şi exterioare ale imobilului, ale împrejurimilor;
 • date referitoare la folosinţa imobilului;
 • expertiză tehnică; depunerea la dosarul de clasare a expertizei tehnice este facultativă.

5.2.documentaţia istorică : studiu istorico-arhitectural întocmit de un specialist atestat în domeniul monumentelor istorice.

5.3.documentaţia privind situaţia juridică :

 • copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului;
 • copii legalizate de pe planul cadastral şi cartea funciară.

5.4.acte administrative:

 • cerere. Pasul II - La documentaţia de mai-sus, se adaugă documentaţia întocmită de D.J.C.P.N.  Botosani , care va cuprinde:
 • fişa analitică de evidenţă întocmită de specialiştii D.J.C.C.P.C.N. Botosani;
 • fotografii interioare şi exterioare ale imobilului, ale împrejurimilor;
 • referatul de specialitate al specialistului D.J.C.C.P.C.N. Botosani .

Pasul III - De la D. J. C. P.  N. – Botosani , dosarul pentru clasarea/declasarea monumentului istoric este înaintat direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii , care, la rândul ei întocmeşte şi adaugă următoarea documentaţie:

 • avizul Comisei Zonale a Monumentelor Istorice;
 • referatul de specialitate al inspectorului de zonă din cadrul M.C.P.N – D.M.I.M.;
 • avizul Secţiunii de evidenţă a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;
 • referatul de expertiză al unui specialist atestat M.C.P.N

 

- 11 -

6. METODOLOGIA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE AL STATULUIROMÂN, PRIN M.C.C., ÎN CAZUL VÂNZĂRII MONUMENTELOR ISTORICE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE DE DREPT PRIVAT( cf. O.M.C.C. nr. 2645 / 2003):

1. înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului (formular tip);

2. copie legalizată de pe actul de proprietate;

3. cadastrul imobiliar, sau, după caz, de specialitate;

4. copie de pe cartea funciară;

5. planuri ale imobilului, cu marcarea suprafeţelor ce fac obiectul vânzării, în cazul în care se intenţionează vânzarea unei părţi din imobil;

  6. documentar fotografic interior şi exterior.

 

   7. împuternicire legalizată/autentificată pentru depunerea/ridicarea documentelor numai în cazul în care deponentul este altul decât titularul/beneficiarul/proprietarul avizului solicitat.

 

7. SEMNALIZAREA MONUMENTELOR ISTORICE( cf. O.M.C.C. nr. 2.237/2004 publicat în M.O. , Partea I, nr. 220 / 16.03.2005):

 • Însemnul distinctiv (anexa 2 din O.M.C.C. 2.237/2004).
 • Sigla monumentului istoric (anexa 3 din O.M.C.C. 2.237/2004).
 • Însemnul distinctiv pentru monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial (anexa 4 din O.M.C.C. 2.237/2004).
 • Placa de inscripţionare (anexa 6, 7, 8 din O.M.C.C. 2.237/2004).
 • Însemnele distinctive, siglele şi inscripţionarea se execută din tablă emailată în culori alb 100% şi maron pantone 291% sau, după caz din materiale durabile.

 

 

- 12 -

8.OBLIGAŢIILE PROPRIETARILOR, TITULARILOR  DREPTULUI DE ADMINISTRARE,  CONCESIONARILOR  ŞI  LOCATARILOR MONUMENTELOR ISTORICE (EXTRAS DIN O.M.C.C. nr. 2.684/2003 şi Legea nr.422/2001 – republicată în 2006)

1. Să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a prezentei Obligaţii privind folosinţa monumentului istoric.

2. Să asigure paza monumentelor istorice şi să ia măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor.

          3. Să înştiinţeze de urgenţă, în scris, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Judeţeană, respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi primarul localităţii în a cărei rază teritorială se află situat monumentul istoric, despre orice modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deţinute.     

4. Să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de  cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru operaţiunile de evidenţă.   

          5. Să obţină avizele prevăzute de lege pentru intervenţiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 422/2001.  

 

          6. Să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate.  

 

          7. Să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înşişi lucrări de întreţinere curentă sau orice alte intervenţii.  

 

          8. Să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice abilitate în condiţiile legii.  

 

          9. Să permită montarea şi să întreţină însemnul şi sigla „Monument istoric“.

 

          10. Să obţină avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti, si să asigure pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare şi reproducere şi de publicitate, în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuitul public. 

 

- 13 -

          11. Să comunice Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor istorice. 

 

          12. Să înştiinţeze în scris Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti, despre intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 422/2001.  

 

          13. Să notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare, chiriaş sau concesionar, regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric.  

 

          14. Să înştiinţeze în scris Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Judeţeană, respectiv, a municipiului Bucureşti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului, în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, şi să transmită acesteia o copie de pe acte.  

 

          15. Să înscrie Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data  comunicării acesteia.  

 

          16. Să asigure o întreţinere curentă corespunzătoare prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric.  

 

          17. Să utilizeze monumentul istoric numai în scopuri compatibile cu destinaţia sa  iniţială.  

 

          18. Să înştiinţeze în scris D.J.C.C.P.C.N., despre intenţia  de dare în administrare, de  concesionare sau închiriere a monumentelor istorice  aflate în proprietatea publică a statului, precum şi în cazul vânzării spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, aflate în proprietatea privată a statului, din imobile situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice.

 

 

 

- 14 -

9. TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE ( cf. Art. 51 din LEGEA nr.422/18.07.2001-republicată în 2006)

 

          Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

 

a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cârdurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

 

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice;

 

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate;

 

d) activităţile de cazinou, jocuri de noroc şi jocuri mecanice.

         

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici /, editori sau producători /, de la proprietari /, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice, în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

         

 

Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zonele de protecţie ale acestora.

 

 

 

- 15 -

10.MODELE DE FORMULARE PENTRU:

 

             

10.1. CERERE  EMITERE AVIZE DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL  PROTEJĂRII  MONUMENTELOR ISTORICE………………………………p.16

 

             

10.2. CERERE COMUNICARE STATUT IMOBIL……………………p.17

 

             

10.3. CERERE STANDARD SOLICITĂRI DIVERSE…………………p.18

 

 

 

10.4.ÎNŞTIINŢARE – TIP pt. INTENŢIE VÂNZARE IMOBIL…….p.19-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16 -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Nr. ..................din ...................................

 

 

                                                DOMNULE  DIRECTOR,

           

            SUBSEMNATUL / FIRMA…………………………………………………………..................

DOMICILIAT:localitatea…………………………,str.(numevechi/numeactual)..............….............…....................................................................................................................nr.…….., Bl.……, sc……, ap.………, tel. / fax:………………………………………...., posesor al B.I. / C. I.  seria:......... nr.........................

SOLICIT EMITEREA AVIZULUI DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE ELIBERAT DE CĂTRE D.J.C.C.P.C.N. BOTOSANI PENTRU LUCRĂRILE MENŢIONATE ÎN CERTIFICATUL DE URBANISM NR._________DATA_____________ELIBERAT DE                                                                     PENTRU IMOBILUL SITUAT LA ADRESA:........................................................................................

....................................................................................................................................................................

MAI PRECIS, PENTRU URMĂTOARELE LUCRĂRI:                                                          ___                                                                                                                                          _________            ___________________________________________________________________________

 ÎN ACEST SCOP, ANEXEZ PREZENTEI URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

□  certificat de urbanism

 

□  acte de proprietate şi extras de carte funciară

□  după caz, împuternicire / delegaţie nr. ............... din ........................

□ documentaţie PUD / PUZ - ZP 

□  documentaţie PAC / PAD

□  studiu istoric

□  releveu existent (Sc.1/100 sau 1/50)

□ expertiza tehnica de rezistenţă şi stabilitate

□  desfăşurări – sit. exist. şi sit. propusă

□  documentar fotografic

□  după caz, documentaţie de descărcare de sarcină arheologică

Data..............................                                                                      Semnătura................

                                                                                                Ştampila, după caz

                                DIRECTORULUI  D.J.C.P.N. Botosani

 

-17-

 
 

 

 

- 80 -

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Nr……….din………. …….

                                      DOMNULE  DIRECTOR,

 

 

SUBSEMNATUL(A)/FIRMA……………………………………………………………………..........................................................................................................................

DOMICILIAT(Ă)/ CU SEDIUL în: localitatea………………………,Str(numevechi/nume/actual).....................................................

nr.……,Bl.……,sc……,ap.………, tel/fax:………………………………………..., în calitate de( proprietar/administrator/titularul oricărui drept real)……………………………………………

VĂ ROG SĂ-MI COMUNICAŢI STATUTUL IMOBILULUI DE LA ADRESA:

Str (nume vechi/nume actual..............….............…...............................nr.……, Bl.……, sc……, ap.………

MENŢIONEZ CĂ ACESTE DATE ÎMI SUNT UTILE PENTRU:................................

...........................................................................................................................................          ANEXEZ PREZENTEI URMATOARELE DOCUMENTE:

 

□  act de proprietate(copie)

□  planuri de încadrare în zonă (scara: 1/500 şi/sau 1/2000)

□  documentar  fotografic(color)

DATA................................                              SEMNĂTURA...............................

  ŞTAMPILA, după caz

 

DIRECTORULUI  D.J.C.P.N.Botosani

 
 
 

-18-

 

 

 

 

 

 

 

Nr…………din…………………

 

DOMNULE/DOAMNĂ  DIRECTOR,

          Subsemnatul(a)..................................................................... cu domiciliul stabil în………………………Str...............................................nr..............bl...........sc..........et.............apt............posesor al B.I./C.I seria..............nr............................eliberat de………...................................................... ...la data de.................................., solicit:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          În acest scop, anexez următoarele documente:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data....................................                                 Semnătura ………………….

 

DIRECTORULUI  D.J.C.P.N.BOTOSANI

- 19 -

NUMELE ŞI COORDONATELE        (ANEXĂ la ORDIN  M.C.C. nr.2645 / 2003)

- persoanei fizice _____________________________________________

- persoanei juridice____________________________________________

Către:

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ  PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL

CULTURAL NAŢIONAL BOTOSANI

Str. Unirii nr. 10

ÎNŞTIINŢARE

privind intenţia de vânzare a imobilului(1)______________________________________               Subsemnatul(a)/Subscrisa(2)______________________________________________________________________________________________________________________declar pe proprie răspundere că sunt/este proprietarul(a) imobilului din(3)_____________________________________________________________________conform documentului anexat şi că imobilul nu face obiectul unor litigii.

          Având în vedere cele declarate mai sus, în conformitate cu prevederile art.36 alin. (4) lit. (a) din Legea 422 / 2001, privind protejarea monumentelor istorice, vă înştiinţăm cu privire la intenţia de a vinde imobilul şi vă solicităm să ne comunicaţi dacă Ministerul Culturii şi Cultelor îşi exercită dreptul de preemţiune în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) sau art. 26 alin. (1) punctul 26 din Legea 422/2001.

          Precizăm că imobilul este compus din teren în suprafaţă de__________________mp şi construcţie/construcţii care are /au o suprafaţă construită desfăşurată de_____________mp, un regim de înălţime de ___________, valoarea de vânzare fiind de_______________________lei/euro.

          Anexat depunem :

          1.copie legalizată după actul de proprietate ;

           2.cadastrul imobiliar ;

          3.planuri ale imobilului monument istoric cu marcarea suprafeţelor care fac obiectul   vânzării

           4.documentar fotografic interior / exterior, în cazul clădirilor.

          Vă rugăm să  ne  comunicaţi decizia Dvs. în termenul prevăzut de lege.

         

          Calitatea________________________________________

          Numele, prenumele, în clar_________________________

          Semnătura______________

          Ştampila, după caz.

________________

(1) Codul şi denumirea din Lista monumentelor  istorice din municipiul Bucureşti sau adresa în cazul imobilelor din zona de protecţie a unui monument istoric (se completează de către D.J.C.C.P.C.N.Botosani

-20-

 (2) Numele, prenumele persoanei fizice, domiciliul. Antetul, denumirea persoanei juridice

de drept privat (S.A., S.R.L., S.N.C., FUNDAŢIE, ASOCIATIE etc.) adresa. În cazul persoanelor juridice de drept privat se menţionează numele, calitatea şi baza delegării de competenţă a persoanei semnatară a înştiinţării.

 

(3) Adresa actuală , cu precizarea fostei adrese din 1991-1992.

 

 

 

- 21 -

C.  PATRIMONIU MOBIL

 

 

CUPRINS:

 

 

1. Avizări ale certificatelor religioase de botez/cununie în vederea apostilării acestora de către Instituţia Prefectului Judeţului Botosani ………………….pag. 22

 

2. Certificat de export definitiv/temporar al bunurilor culturale…………pag. 23-24

3.Anexa .Lista bunurilor culturale pentru obtinerea certificatului de export.25

 

4. Adeverinţe pentru obiectele care nu fac parte din categoria bunurilor culturale mobile, conform Legii 182/2000……………………………………………pag. 26 

 

5. Clasarea/declasarea bunurilor culturale mobile…………………………..pag. 27

- 22 -

1. Avizări ale certificatelor religioase de botez/cununie în vederea apostilării acestora de către Instituţia Prefectului Judeţului Botosani.  

                   Acte necesare şi obligatorii:

1.1. cerere/adresă de înaintare către directorul instituţiei; 

1.2. cerere tip pentru apostilă

             

          1.3. certificat religios de botez/cununie,  în original şi copie xerox;  

 

          1.4. copie xerox a C.I.;  

 

          1.5. copie xerox a chitanţei pentru taxa consulară, achitată la Trezoreria Municipiului Botosani ;  

 

          1.6. împuternicire legalizată / autentificată pentru depunerea / ridicarea documentelor,  numai în cazul în care deponentul este altul decât titularul / beneficiarul avizului solicitat. 

 

NOTĂ: Toate documentele de mai-sus se depun la secretariatul instituţiei, într-un dosar cu şină.

 

2. Certificat de export definitiv/temporar pentru bunuri culturale mobile.  

                       

Acte necesare şi obligatorii:  

        2.1. cerere-tip pentru eliberarea certificatului de export ( a se vedea modelul de mai jos);

 

              2.2. lista bunurilor ce urmează a fi exportate (a se vedea modelul de mai jos);

              2.3. două fotografii color (9 X 12 cm), reprezentând obiectul în ansamblu şi detalii semnificative pentru fiecare obiect la care se solicită exportul;  

             

              2.4. raportul, după caz, expertului acreditat de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor (conform listei experţilor şi specialiştilor existente pe pagina net: www.cimec.ro) ; 

              2.5. bunurile culturale ce urmează a fi exportate,în vederea expertizării.

CERERE

pentru eliberarea unui certificat de export

 

 

I. Datele de identificare a solicitantului

 

       1.Codul solicitantului (CNP sau cod fiscal, după caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.1.Numele: ......................................................

             Prenumele: ..................................................

      sau

1.2.Denumirea: ......................................................................................................

       1.3.Adresa/Sediul social, după caz: Localitatea: .................................... Judeţul: ........................................................................................................................................

 

Str.                      

Nr.

Cod poştal

 

B.I.

 

 

Sc.

Et.

Ap.

Sectorul

       1.4._

 

Calitatea:

Proprietar

Mandatar al unui proprietar

Administrator de bunuri proprietate publică

II. Datele privind operaţiunea de export pentru care se solicită certificatul de export

1._

Se solicită exportul definitiv

Se solicită exportul temporar, data revenirii în teritoriul frontierei româneşti fiind ........................................................

2.Bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se referă prezenta cerere fac parte din patrimoniul cultural naţional?

 

Nu

Da

Daca da, indicaţi la rubrica "Observaţii de la secţiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată documentele de referinţă (ordinul de clasare, certificatul de clasare).

 

 

3.Aţi solicitat anterior clasarea bunului/bunurilor/unora dintre bunurile la care se referă prezenta cerere?

 

Nu

Da

Dacă da, indicaţi la rubrica "Observaţii" de la secţiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată cărei instituţii aţi solicitat clasarea, data solicitării şi răspunsul acesteia.

4.Aţi solicitat anterior emiterea unui certificat de export pentru bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se referă prezenta cerere?

 

Nu

Da

Dacă da, indicaţi la rubrica "Observaţii" de la secţiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată cărei instituţii aţi solicitat acest fapt, data solicitării şi răspunsul primit.

III. Datele privind bunul/bunurile pentru care se solicită certificatul de export

1.Descrierea bunului cultural

(Se completează în situaţia în care se solicită exportul unui singur bun sau al unui tiraj/lot de bunuri identice)

1.1.Denumirea bunului cultural

......................................................................................................................................

1.2.Autor/autori, atelier, marcă, şcoală, atribuire (după caz)

......................................................................................................................................

1.3.Titlul sau tema (dacă este cazul) ...........................................................................

1.4.Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile suportului) şi alţi parametri de identificare (după caz) ..............................................................................................

1.5.Datare, anul fabricaţiei (după caz) ..........................................................................

1.6.Observaţii (documente de referinţă, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale - prezenţa semnăturilor, inscripţionărilor, mărcilor etc.) .......................................................................................................................................

     2.Descrierea colecţiei/lotului de bunuri diferite (Se completează lista anexată cererii) ...........................................................................................................................

     3. Ţara pentru care se solicită certificatul de export temporar/ definitiv:

 

…………………………………………………………………………....................

        Data
         ......................

Semnătura/ştampila solicitantului
....................................

 

 

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII CULTELOR   SI PATRIMONIULUI NATIONAL

LISTA bunurilor culturale pentru care se solicită certificat de export

 

 

Nr. crt.

Denumirea bunului cultural

Autor/autori, atelier, marcă, şcoală, atribuire

Titlul sau tema

Material, tehnică, dimensiuni (dimensiunile suportului) şi alţi parametri de identificare

Datare, anul fabricaţiei

Observaţii (documente de referinţă, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale - prezenţa semnăturilor, inscripţionărilor, mărcilor etc.)

(1)

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ......................

Semnătura/ştampila solicitantului
.................................

 

 

- 26 -

3. Adeverinţe pentru obiectele care nu fac parte din categoria bunurilor culturale mobile,  conform Legii 182/2000.  

 

Acte necesare şi obligatorii:  

      

              3.1. cerere/adresă de înaintare către Directorul D.J.C.P.N. – Botosani ;

 

              3.2. lista bunurilor ce urmează a fi exportate;  

 

              3.3. două fotografii color (9 X 12 cm) reprezentând obiectul în ansamblu şi detalii semnificative,pentru fiecare obiect la care se solicită exportul;  

 

              3.4. raportul, după caz, expertului acreditat de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor (conform listei experţilor şi specialiştilor publicată pe pagina net www.cimec.ro);

 

              3.5. bunurile culturale ce urmează a fi exportate, în vederea evaluării;

 

              3.6. declaraţie pe proprie răspundere cu privire la faptul că obiectul/obiectele culturale ce urmează a fi exportate, aparţin creatorului în viaţă/ sunt obiecte contemporane, etc.

 

NOTĂ: Toate documentele de mai-sus se depun la secretariatul instituţiei, într-un dosar cu şina.

 

 

 

- 27 -

4. Clasarea/Declasarea bunurilor culturale mobile (cf. Cap.II , art.10-12 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil):

 

              În temeiul legii, prin clasare se înţelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile într-una dintre categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional mobil, respectiv: Tezaur şi/sau Fond.

               Conform art. 11 din Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2053 din 2002, publicat  în Monitorul Oficial nr. 349 din 24.05.2002, clasarea bunurilor culturale mobile se face şi la cererea persoanelor fizice şi a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv.

              Pentru declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile prevăzute la art. 11, persoanele interesate vor depune la Direcţia Muzee, Colecţii şi Garanţii Guvernamentale din cadrul M.C.C. următoarele documente (cf. Art. 14 alin. 4 din ordinul sus menţionat) :

4.1. cerere/solicitarea de clasare formulată, în scris, de persoanele fizice şi celelalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv;

4.2. inventarul bunurilor culturale mobile deţinute

4.3. fişa standard a obiectului/obiectelor

4.4. raportul de expertiză întocmit de un expert atestat/acreditat M.C.C., cf. listei experţilor publicată pe pagina net: www.cimec.ro;

4.5. fotografii color,  a obiectului/obiectelor (9 x12 cm);

 

Prin declasare se înţelege procedura de scoatere din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional a unui bun cultural mobil clasat şi de radiere a acestuia din inventarul fondului sau, după caz a tezaurului patrimoniului cultural naţional.

          Declanşarea la cerere a procedurii de declasare se face la solicitarea persoanelor fizice şi a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv (Art. 26 alin. 1  din O.M.C.C. 2053/2002).

          Pentru declanşarea procedurii de declasare prevăzute la alin. 1 solicitanţii vor depune la D.J.C.P.N. Botosani următoarele documente:

               4.6. cererea de declasare formulată, în scris, de persoanele fizice şi celelalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv;

               4.7. fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor