MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

DIRECTIA PENTRU CULTURA BOTOSANI

BOTOŞANI,  str. Unirii, nr. 10,  cod 710233Tel: 0231/516925 Fax: 0231/516925  email : djcbotosani@gmail.com

home

 


 

Lista reglementărilor privind protejarea patrimoniului cultural național

 

Patrimoniul imobil - monumente istorice și arheologie

1. - Decretul nr. 187 / 30.03.1990 pentru acceptarea Convenției pentru protecția patrimoniului mondial cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la 16.11.1972, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 46 / 31.03.1990;

2. - Decretul nr. 672 / 2006 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de al II-lea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999. 

3. - Legea 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 933 / 13.04.2004.

4. - Legea 150 / 1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția   patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 175 / 29.VII.1997. 

5. - Legea nr. 157 / 1997,  privind   ratificarea   convenției   pentru   protejarea Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la  03.10.1985 și semnată de România la 22.06.1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 274 / 13.10.1997;

6. - Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 152 / 12.04.2000;

7. - Legea nr. 564 / 2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47 / 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 695 / 01.11.2001;

8. - Legea nr. 451 / 2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 536 / 23.07.2002;

9. - Legea  nr. 350 /  2001   privind   amenajarea   teritoriului   și    urbanismul modificată și completată cu Legea nr. 289 / 2006 publicată în Monitorul Oficial al   României nr. 606 / 13.07.2006, cu modificările ulterioare. 

10. - Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;

11. - Legea 454 / 2006 pentru aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 21 / 2006, privind regimul concesionării monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1004 / 18.12. 2006.

12. Legea nr. 6 / 09.01.2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial.

13. - Legea nr. 261 / 07.07.2009 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 214 / 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

14. - Ordonanța nr. 43 / 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu completările ulterioare, aduse prin Legea 258 / 2006 și Ordonanța nr. 13 din 31 ianuarie 2007

15. - Ordonanța nr. 21 / 26.01.2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice. 

16. - Ordonanță de Urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 27 / 2008 pentru modificarea și completarea Legii 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (publicat în M.O.R. partea I nr. 118 / 26.02.2009 

17. - Hotărârea  Guvernului nr. 309 / 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 888 / 09.12.2002;

18. - Hotărârea  Guvernului nr. 610 / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 402 / 10.06.2003; 

19. - Hotărârea  Guvernului nr. 1430 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 905 / 18.12. 2003; 

20. - Hotărârea Guvernului nr. 493 / 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul – cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 380 / 30.04.2004;

21. - Hotărârea Guvernului nr. 1067 / 05.09.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 21 / 2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice. 

22. - Hotărârea Guvernului nr. 1410 / 18.11.2009 privind reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național (înființarea Institutului Național al Patrimoniului).


1. - Ordinul ministrului culturii nr. 2071 /2000, pentru instituirea regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din România.

2. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosință monumentului istoric și a conținutului acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 448 / 24.06.2003; 

3. - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2237 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice; instituirea însemnului distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat; instituirea însemnului instinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în  Lista Patrimoniului Mondial, în vederea  vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat; aprobarea siglei monumentelor istorice, publicat  în Monitorul Oficial al României nr. 220 / 16.03.2005.

4. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314 / 2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată, și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 646 bis / 16.07.2004 ;

5. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2392 / 06.09.2004 privind instituirea Standardelor și Procedurilor arheologice.

6. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2106 / 2005 privind Componența  nominală  a  Comisiei  Naționale  a  Arheologiei.

7. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2127 / 2005 privind  aprobarea  Regulamentului de Organizare  și Funcționare  a   Comisiei    Naționale  a   Arheologiei.

8. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2182 / 2005 pentru aprobarea Listei Monumentelor Istorice 2004 – modificări și completări – și a Listei Monumentelor Istorice 2004 – monumente dispărute – modificări și completări, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 996 bis / 10.11.2005;

9. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2426 / 2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic național

10. -  Dispoziția   nr.   4300  / VN  / 03.11.2005    privind     unele    măsuri    pentru îmbunătățirea   activității în domeniul avizării.

11 - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2222 / 2006 pentru aprobarea  Metodologiei pentru înscrierea în Registrul Arheologilor.

12. - Ordinul Ministrului Culturii nr.2260/2006 pentru precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și restaurare-conservare a monumentelor istorice  – site : www. cultura. ro 

13. - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2325 / 2006 pentru  aprobarea utilizării normelor de deviz și consumuri resurse la ofertare și decontarea situaților de lucrări privind conservarea-restaurarea componentelor artistice, părți integrante ale monumentelor istorice.

14. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2434 / 2006 privind nominalizarea membrilor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, a Biroului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, a Secțiunilor de specialitate ale acesteia  și ale Comisiilor Zonale a Monumentelor Istorice .

15. -  Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2435 / 2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și a Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice, adresa site : www. cultura.ro

16. -  Ordinul Ministrului Culturii nr. 2058 / 2007 privind instituirea Premiilor Ministerului Culturii și Cultelor pentru patrimoniul cultural național – adresa site : www. cultura.ro

17.  - Ordinul Ministrului Culturii nr.  2118 / 2007 pentru Metodologia privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în cazul vânzării monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

18. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2066 / 2007 privind metodologia și criteriile de finanțare pentru șantierele arheologice finanțate din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor,  publicat  : adresa site : www. cultura.ro

19. - Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2183 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus  patrimoniului cultural național imobil - monument istoric sau sit arheologic, publicat adresa site : www. cultura.ro

20. - Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2518 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică

21. -  Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2103 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind coordonarea activității de cercetare arheologică în siturile arheologice declarate zone de interes național 

22. - Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2066 / 2007, pentru aprobarea Metodologiei și Criteriilor de finanțare pentru șantierele arheologice finanțate din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

23. - Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2398 / 2007 privind reorganizarea activității de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice și pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2398 / 2008.

24. -  Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 6624 / 2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Institutului Național al Monumentelor Istorice .

25. - Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2220 / 19.04. 2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare și înscrierea în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice publicat în Monitorul Oficial al României nr. 799 / 2007.

26.  -  Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2504 /2008 pentru modificarea art. 24 alin. (1) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2260 / 2008 publicat în Monitorul oficial al României nr. 608 / 15.08.2008. 

27. - Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260 / 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 540 / 17.07.2008. 

28. - Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2728 / 2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiunile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor – verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și a modelului înștiințării de plată.

29.  -  Ordin comun între MCCPN şi MAI pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiectivel de cult.

30. - Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național  nr. 2050 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național al Patrimoniului.

 

31. - INSTRUCTIUNILE Nr. 01/2016 privind exercitarea competentelor de emitere a avizului Ministerului Culturii pentru intervenliile de punere in sigurantia a elementelor si partilor de constructie care reprezinta pericol public, elemente ale monumentelor istorice, constructiilor din zonele de protectie ale monumentelor istorice si din zonele construite protejate si ale altor constructii pentru care s-a instituit un regim de protectie din punct de vedere cultural prin documentatii de urbanismPatrimoniul mobil – muzee și colecții 

1. - Legea nr. 79 / 1993 pentru aderarea României la Convenția asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la Paris la 14 noiembrie 1970.

2. - Legea nr. 149/1997 pentru ratificarea Convenției UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995.

3. - Legea nr. 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. - Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare. 

5. - Regulamentul (CE) nr. 116 / 2009 privind exportul bunurilor culturale.

6. - Regulamentul (CEE) Nr. 752 / 93 privind dispozițiile de aplicare a regulamentului (CEE). 3911 / 92 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale.

7. - Ordonanța nr. 44 / 2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar – republicată.

8. - Hotărârea Guvernului nr. 1221 / 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanție guvernamentală.

9. - Hotărârea Guvernului nr. 1420 / 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare.

10. - Hotărârea Guvernului nr. 1546 / 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate. 

11. - Hotărârea Guvernului nr. 518 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare.

12. - Hotărârea Guvernului nr. 886 / 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

13. -  Hotărârea Guvernului nr. 216 / 2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de  conservare și restaurare, cu modificările și completările ulterioare.

 

 


1. - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035 / 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare.

2. - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2009 / 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților

3. - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2008 / 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor.

4. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2297 / 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice.

5. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2057 / 2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice.

6. - Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2185 / 2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice.

 

 

 

 

Patrimoniul Imaterial

1. - Legea nr. 410 / 29.12.2005 privind acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17.10.2003.

2. -  Legea nr. 143 / 21.05.2007  pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118 / 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale.

3. - Legea nr. 26 / 29.02.2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.

 

 

 

1. - Ordinul ministrului culturii și cultelor  nr. 2236 / 12.04.2008 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. 

2. - Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2436 / 08.07.2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial.

3. - Ordinul ministrului  nr. 2491 / 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU. 

4. - Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național  nr. 2678 / 24.11.2010 pentru modificarea  Anexei nr. 2, parte integrantă a Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2236 /12.04.2008 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, cu modificările ulterioare.

 

 

 

Protocoale de colaborare 

1 - Protocol de colaborare între Ministerul Administrației și Internelor nr. 1112 / 2005 și Ministerul Culturii și Cultelor nr. 5086 –VN / 2005, 2331 – AL / 2005 și  3078 –SG / 2005 – site  : www.cultura.ro 

2. - Protocol de colaborare între Ministerul Culturii și Cultelor și Autoritatea Națională a Vămilor  - site : www.cultura.ro

3 - Protocol încheiat  la 30.08.2004 între  Ministerul Culturii și Cultelor  și Patriarhia Română - Comisia  de pictură bisericească,  privind colaborarea în domeniul protejării Patrimoniului Cultural Național Bisericesc, Pictură Bisericească – adresa DGPCN și Patriarhia Română. 

Registre atestați, autorizați 

1 - Registrul experților, conservatorilor și restauratorilor din domeniul patrimoniului cultural național mobil: www.cimec.ro

2 - Registrul arheologilor: www.cimec.ro 

3 - Registrul specialiștilor și experților din domeniul monumentelor istorice: www.monumenteistorice.ro

 

4 - Registrul galeriilor de artă autorizate. Ultima actualizare: 01.06.2011