home                                                                

                    MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

                          Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani

                          BOTOŞANI,  str. Unirii, nr. 10,  cod 710233Tel: 0231/516925 Fax: 0231/516925  email : djcbotosani@gmail.com

                                                                                                REGULAMENT
                                                                                  DE ORGANIZARE INTERIOARA

 
                                                                                                CAPITOLUL I
                                                                                            DISPOZIŢII GENERALE

  

            Art. 1 Direcţia Judeţeană pentru Cultură   Botoşani este serviciu public deconcentrat  al Ministerului Culturii şi  Identitatii  Nationale  , cu personalitate juridică, organizată la nivel de judeţ şi îndeplineşte, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, atribuţiile Ministerului Culturii  şi Patrimoniului National  în planul activităţii culturale, pe linie de patrimoniu  ,contribuind la asigurarea condiţiilor pentru protejarea patrimoniului cultural naţional exercitarea dreptului la educaţie şi la accesul la cultură şi instruire pentru toţi cetăţenii, în concordanţă cu opţiunile lor liber exprimate. 

            Art. 2 Direcţia Judeţeană pentru Cultură   Botoşani îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor fundamentale care guvernează sfera culturii  şi artei în România şi anume:

- principiul protejării patrimoniului cultural naţional;

- principiul libertăţii de creaţie;

- principiul autonomiei instituţiilor de cultură;

- principiul primordialităţii valorii;

- principiul şansei egale la cultură;

- principiul identităţii culturale în circuitul mondial de valori. 

-principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati

Art. 3 – În temeiul legii 571 / 2004, se vor lua în considerare principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public:

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute la art. 2 au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

 

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a celorlalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt ocrotite şi promovate de lege;

 

c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;

 

d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

 

e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţa, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

 

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevazute la art.2;

 

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

 

h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoană încadrată într-o autoritate publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară dintre cele prevazute la art. 2, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

i)principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati in conformitate cu prevederile Legii 2002/2002 republicata .

Art. 4 Direcţia Judeţeană pentru Cultură  Botoşani colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în scopul creării condiţiilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii culturale, pe linie de patrimoniu din teritoriu. 

Art. 5 (1) Direcţia Judeţeană pentru Cultură   Botoşani  sprijină şi urmăreşte ansamblul activităţii tuturor instituţiilor de cultură de interes judeţean, municipal, orăşenesc şi comunal, solicitând sprijinul şi, după caz, avizul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Culturii  şi Identitatii  Nationale  sau  al altor instituţii cu competenţe în domeniu.

             (2) Colaborează cu instituţiile publice de cultură care funcţionează în teritoriu, asociaţii, fundaţii, societăţi cu scop cultural,  sprijină toate cultele religioase recunoscute de lege în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a ţării.

 

 

 

CAPITOLUL II

PATRIMONIUL ŞI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

  

Art. 6  (1) Patrimoniul direcţiei este format din bunuri aflate în proprietatea publica sau privată pe care statul le administrează, în condiţiile legii, cu diligenţa unui bun proprietar.

              (2) Patrimoniul poate fi completat prin achiziţii fizice sau juridice, sponsorizări, alte modalităţi, în condiţiile legii.

              (3) Direcţia Judeţeană pentru Cultură   Botoşani  administrează, în condiţiile legii, toate bunurile aflate în patrimoniul său.

              (4) Direcţia Judeţeană pentru Cultură   Botoşani, are sediu propriu cuprinzând spaţii adecvate profilului funcţional al instituţiei.

              (5) Pentru funcţionarea normală a instituţiei, direcţia este dotată cu mijloace de transport (autoturism) aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică (foto, mijloace tehnice pentru multiplicare şi imprimare, calculatoare şi alte instrumente pentru prelucrarea, centralizarea informatică a datelor.

              (6) Direcţia îşi constituie un patrimoniu propriu format din arhive ştiinţifice şi culturale.

 

            Art. 7 (1) Cheltuielile de funcţionare (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale – cheltuieli pentru organizarea activităţilor culturale şi pe linie de culte de importanţă locală, zonală, naţională şi internaţională) şi cheltuielile de capital ale Direcţiei sunt finanţate din bugetul Ministerului Culturii  şi Identitatii Nationale  precum şi din venituri extrabugetare.

                            (2) Veniturile extrabugetare se obţin din:

 a) taxele si tarifele percepute pentru efectuarea oricăror expertize solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000  precum si taxele si tarifele solicitate in conformitate cu  prevederile Legii nr. 422/2001 cu modificările ulterioare;

 b) încasările obţinute din activităţile prevăzute in H.G 387 /2003 cu completarile ulterioare

    c) donaţii, legate sau sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din ţară ori din străinătate;

    d) alte venituri legale.

 

Art. 8  Direcţia Judeţeană pentru Cultură  Botoşani este o instituţie finanţată de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare şi dispune de autonomie financiară deplină: ordonator terţial de credite, cont în bancă, contabilitate proprie.

 

CAPITOLUL III

NUMIREA, ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE DIRECTORULUI

           

            Art. 9    (1) Direcţia este condusă de un director executiv ,potrivit legii.

                          (2) Directorul executiv  este numit, pe bază de concurs şi eliberat din funcţie, prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului national .

  (3)   În exercitarea atribuţiilor sale, directorul:

a) conduce şi coordonează activitatea Direcţiei ;

b) exercită funcţia de ordonator terţiar de credite ;

organizează, coordonează şi controlează, la nivelul Direcţiei, aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministere, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;  acţionează pentru aplicarea strategiei Ministerului Culturii şi Identitatii Nationale  în domeniul culturii  şi patrimoniului cultural naţional la nivelul judeţului de competenţă;

e)  propune   spre   aprobare   conducerii   Ministerului Culturii  şi Identitatii  Nationale  programele,   proiectele şi acţiunile culturale care se vor finanţa de către Direcţie, în situaţii de urgenţă şi în condiţiile legii ;

f)      avizează proiectele de buget: Bugetele de Cheltuieli şi Bugetele de Venituri şi Cheltuieli ale Direcţiei, pe care le transmite, în vederea aprobării    conducerii Ministerului Culturii şi patrimoniului national ;

g) reprezintă Direcţia în  relaţie cu  autorităţile şi  instituţiile  publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie;

h) propune spre aprobarea ministrului culturii şi patrimoniului national , tarifele pentru expertizarea bunurilor culturale mobile la cererea persoanelor fizice sau juridice interesate;

i) avizează solicitările de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor publice sau posturilor vacante în cadrul Direcţiei;

j) numeşte prin decizie, comisiile de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante sau de promovare, în condiţiile legii, organizate la nivelul Direcţiei;

k) numeşte, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţia publică personalul aparţinând categoriei funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei, în condiţiile legii;

l) angajează, promovează, sancţionează, concediază sau încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Direcţiei, în condiţiile legii;

m) organizează, potrivit legii, activitatea de control financiar preventiv derulată la nivelul Direcţiei;

n) avizează anual proiectul statului de funcţii al Direcţiei şi îl supune aprobării conducerii Ministerului Culturii  şi Identitatii  Nationale ;

o) aprobă propunerile privind acordarea anumitor drepturi salariale personalului angajat: sporuri, premii etc.;

p) soluţionează contestaţiile în legătură cu acordarea sporurilor, premiilor şi a altor drepturi salariale, în condiţiile legii;

r) sprijină, potrivit legii, activitatea comisiilor de disciplină şi paritară constituite potrivit legii;

 s) coordonează nemijlocit activitatea compartimentelor Direcţiei;

ş) împuterniceşte, prin decizie, persoana competentă să cerceteze încălcările prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi să propună aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi aduce la cunoştinţa angajaţilor această decizie;

t) face propuneri privind numirea, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, a agenţilor constatatori ai contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor precum şi a personalului împuternicit să efectueze acţiunile de control privind respectarea obligaţiilor de plată a contribuiilor la Fondul Cultural Naţional, conform prevederilor legale;

ţ) răspunde de asigurarea integrităţii patrimoniului Direcţiei, şi buna gospodărire a mijloacelor materiale, financiare şi umane existente cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

u) răspunde de organizarea activităţii pentru apărarea împotriva incendiilor, precum şi de securitatea şi protecţia muncii;

v) elaborează, la solicitarea organului ierarhic superior sau a altor entităţi competente, documente referitoare la activitatea Direcţiei;

x) exercită orice altă atribuţie dată în competenţa sa prin lege sau alte acte normative ori delegată de către ministrul culturii şi cultelor.

z) elaborează şi transmite structurii de resort din cadrul ministerului programul anual de activitate al Direcţiei şi ori de cate ori se impune revizuirea acestuia;

w) aprobă, în condiţiile legii, exportul bunurilor culturale mobile.

(4)În exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii.

(5)Acordurile, avizele, certificatele   sau alte documente eliberate ca
urmare a exercitării atribuţiilor Direcţiei se semnează sau se aprobă, după caz,  de către alţi funcţionari publici în baza unei delegări a directorului executiv,  conform
dispoziţiilor legale.

 

             Art. 10 În absenţa directorului executiv, atribuţiile sale sunt exercitate de un funcţionar public din cadrul Direcţiei, cu avizul conducerii ministerului.

 

CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

            Art. 11 Structura organizatorică şi statele de funcţii ale direcţiei se aprobă prin ordin al ministrului Culturii şi Identitatii Nationale

            Art. 12 (1) Personalul încadrat de către direcţie poate fi:

a) funcţionari publici numiţi, pe bază de examen sau concurs, de către director, potrivit legii;

b) personal angajat cu contract individual de muncă, potrivit legii.  

c) personal retribuit pe bază de contract civil pentru prestaţii punctuale.

               (2) Salarizarea, avansarea în funcţie, grade sau trepte profesionale a personalului direcţiei, precum şi acordarea altor drepturi de personal se fac potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V

OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR

 

            Art. 13  Personalul Direcţiei Judeţene pentru Cultură   Naţional Botoşani are următoarele obligaţii:

- să respecte programul de lucru stabilit ,de regula , la opt ore zilnice, în scopul realizarii atribuţiilor de serviciu, reflectate în fişele posturilor, atribuţiile instituţiei. Rămânerea în unitate după programul stabilit se poate face numai cu aprobarea conducerii şi numai în situaţii ce vizează interesul instituţiei;

- să fie preocupat pentru o bună pregătire profesională prin aprofundarea cunoştinţelor de specialitate şi prin participarea la cursurile organizate pe plan central;

- să respecte NTS şi PSI, pentru prevenirea incendiilor şi a oricăror alte situaţii care ar putea pune în primejdie patrimoniul mobil şi imobil;

- să aibă o comportare şi o ţinută corectă;

- să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în instituţie decât în ocazii aprobate de către conducerea instituţiei;

- să nu scoată din unitate obiecte de inventar sau alte bunuri, fără documente de ieşire eliberate de cei în drept;

- prezenţa la program în stare de ebrietate se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare;

- să manifeste atitudine de conlucrare amabilă între membrii colectivului şi faţă de persoanele de care vin în contact (colaboratori, cetăţeni care doresc informaţii legate de domeniul de activitate, mass-media).

CAPITOLUL VI
TIMPUL DE LUCRU
Art. 14  Durata normală a timpului de lucru este de regula de 8 ore, cu defalcare specifică pe compartimente. Pentru personalul angajat prin cumul de functii ,programul de lucru se va decala in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

      Art. 15   Pentru zilele lucrate sâmbăta şi duminica, ca şi pentru sărbătorile legale, se vor lua recuperări în săptămâna imediat următoare sau, cu aprobarea şefilor ierarhici, în alte perioade, care să nu depăşească 60 zile.

            Art. 16  Prezenţa personalului la locul de muncă se marchează prin condica de prezenţă, care se semnează atât la sosire cât şi la plecare. Directorul are obligaţia de a verifica şi viza condica de prezenţă.

            Art. 17  Accesul persoanelor străine în unitate se face în raport cu programul de lucru sau în probleme de consultanţă de specialitate – în mod controlat.

            Art. 18  La începutul fiecărui an calendaristic se fac programările concediilor de odihnă, ţinând seama de opţiuni, dar în aşa fel încât activitatea să nu fie perturbată. Evidenţa concediilor de odihnă este ţinută de şefii de compartimente, aprobată de către director şi centralizată la secretariatul D.J.C.P.N.

            Art. 19  Ieşirile din unitate ale angajaţilor se fac cu aprobarea directorului instituţiei.

            Art. 20 – Deplasările în interes de serviciu se decontează în termen de 24 ore de la sosire. Ele se consemnează în condica de prezenţă.

            Art. 21  Angajaţii care îşi îndeplinesc la timp şi de calitate sarcinile de serviciu şi care au o conduită ireproşabilă pot fi recompensaţi (în funcţie de bugetul aprobat):

- acordarea de trepte sau gradaţii superioare la retribuţia tarifară, în condiţiile legii;

- salariu de merit;

- premii;

- alte recompense.

 

CAPITOLUL VII
SANCŢIUNI

 

            Art. 22 Nerealizarea sarcinilor de serviciu de către angajaţi, ca şi nerespectarea normelor de comportament, atrag după sine sancţiuni disciplinare iar în cadrul infracţiunilor răspunderi potrivit Codului Penal.

            Sancţiunile care pot fi aplicate sunt:

- mustrare

- avertisment

- retragerea uneia sau mai multor gradaţii sau trepte de retribuire pe o perioadă de 1-3 luni sau a celor încadraţi la nivel de bază – diminuarea salariului cu 5 – 10% pe durată de 1, 2 sau 3 luni;

- retrogradarea din funcţie sau din categorie în cadrul aceleiaşi profesii, pe durată de 1, 2 sau 3 luni;

- desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

 Art. 23 Sancţionarea disciplinară aplicată angajatului, cu excepţia desfacerii contractului de muncă, se consideră a nu fi fost, dacă în timp de 1 an de la aplicarea ei angajatul nu a mai săvârşit o altă abatere.

Art. 24 Potrivit legii 571 / 2004, cu privire la avertizarea privind fapte de încălcare a legii se va avea în vedere:

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:

a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legatură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

c) practici sau tratamente preferenţial ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unităţilor prevazute la art. 2;

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic;

g) încalcari ale legii în privinţta accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;

h) încalcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;

i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevazute la art. 2;

n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări si cel al ocrotirii interesului public.

 

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, conform art. 4 lit. h), poate fi facută, alternativ sau cumulativ:

 

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5;

b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii prevăzute la art. 2, din care face parte persoana care a încălcat legea, conform art. 5;

d) organelor judiciare;

e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;

f) comisiilor parlamentare;

g) mass-media;            

h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;

i) organizaţiilor neguvernamentale.

 

În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează:

 

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în condiţiile art. 4 lit. h), până la proba contrară;

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor unităţi prevazute la art. 2 au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

 

(2) In situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.

 

Art. 8. În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) şi b), se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea_nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.

 

Art. 9. (1) În litigiile de munca sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.

 

            (2) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

 

CAPITOLUL VIII

RELAŢIILE CU DIRECŢIILE DIN CADRUL

 MINISTERULUI CULTURII   ŞI IDENTITATII  NATIONALE 

             Art.25   La nivelul Ministerului Culturii  şi Identitatii Nationale  , activitatea direcţiei este coordonată de către Serviciul Coordonare Servicii Deconcentrate 

            Art.26 Ordinele şi instrucţiunile ministrului culturii şi cultelor care reglementează organizarea, funcţionarea sau, după caz, activitatea direcţiei, vor fi emise cu avizul Serviciului Coordonare Servicii Deconcentrate si asezaminte culturale din cadrul Ministerului Culturii  şi Identitatii  Nationale  .

CAPITOLUL IX

RELAŢIILE CU INSTITUŢIILE PUBLICE LOCALE

 

            Art. 27 – Salariaţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură  Botoşani  sunt numiţi, după caz, prin Ordin al Institutiei Prefectului sau Dispoziţii ale directorului D.J.C.P.N., în diferite comisii care funcţionează la nivel judeţean:

- Comisia Judeţeană pentru Atribuirea sau Schimbarea de Denumiri (Institutia Prefectului  Judeţului Botoşani) –Hutu Danut ;

- Colegiul Prefectural  a Judeţului Botoşani (Institutia Prefectului  Judeţului Botoşani) –Hutu Danut ;

-Colectivul de analiza tehnica a proiectelor de mediu (A.P.M Botosani) –Mihailescu Marius;

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (Consiliul Judeţean Botoşani) –Mihailescu Marius ;

-Comisia pentru egalitate de sanse -Spatariu Maria si Mihailescu Marius;

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

            Art. 28 (1) Regulamentul de ordine internă al Direcţiei se elaborează în conformitate cu dispoziţiile în vigoare şi se aprobă prin  dispoziţia  directorului instituţiei.

                           (2) Prezentul Regulament de ordine internă se completează, de drept, cu dispoziţiile actelor normative în vigoare si cu anexe (organigrama,fisele postului si proceduri de lucru).

                           (3) Salariaţii Direcţiei sunt obligaţi să studieze toate actele normative şi reglementările valabile în sectorul lor de activitate.

                        (4) Regulamentul de ordine internă se va pune spre consultare, la dispoziţia tuturor salariaţilor la sediul instituţiei.

                         (5) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi salariaţii instituţiei, indiferent de postul sau funcţia pe care o ocupă.