MINISTERUL CULTURII SI IDENTITĂŢII  NATIONALE 

                            DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA BOTOSANI

Nr. 30 din 10 ianuarie 2018

                                                                       Raport de activitatate pe anul 2017 

C ă t r e

 

INSTITUȚIA PREFECTULUI  JUDEȚUL BOTOȘANI,

                                                                                                         A P R O B

                                                                                                                         Director executiv

                                                                                                                          Prof. Huțu Dănuț

MACHETA NR. 1.

 

 

Nr.

crt.

ACȚIUNEA/ACTIVITATEA cuprinsa in Plan

 

Denumire

Indicatori de realizare și cei de performanță (in exprimare măsurabilă)

Stadiul realizării (%)

Motivele și consecințele nerealizării

(dacă este cazul)

Alte informații relevante

0

1

2

3

 

 

Obiectiv: Dezvoltarea unui mecanism consultativ in domeniul culturii

Instituția responsabilă/ parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

1

Organizarea unor sesiuni de informare pentru Uniunile de creatori și alți factori interesați în vederea configurării politicilor publice din domeniu.

4 sesiuni

100 participanți

0

în anul 2017 nu au fost alocate fonduri.

 

 

Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul culturii

Instituția responsabilă/ parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

2

Organizarea unor acțiuni de sensibilizare a mediului de afaceri pentru susținerea culturii la nivel local.

2 sesiuni

30 participanți

100%

Realizat

 

Obiectiv: Protejarea și conservarea patrimoniului cultural național

Instituția responsabilă/ parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

3

Monitorizarea lucrărilor de restaurare a obiectivelor incluse în Planul Naţional de Restaurare finanţat de către Institutul Naţional al Patrimoniului, precum şi a lucrărilor de restaurare finanţate din alte surse (Secretariatul de stat pentru Culte, Consilii Locale, Consiliul Judeţean, persoane fizice şi juridice).

10 obiective

monitorizate

0

Nu au fost alocate fonduri prin P.N.R. în anul 2017

 

4

Eliberarea avizelor pentru restaurarea monumentelor istorice precum și a lucrărilor de investiții în zona de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice.

În funcție de solicitări

100%

Au fost eliberate un număr de 106 avize

11 avize pe M.I.

91 avize în Z.P.

4 avize exploatare nisip și pietriș

1 PUG

5

Eliberarea avizelor pentru vânzarea de terenuri conform Legii 17/2015.

În funcție de solicitări

 

Au fost eliberate un număr de 214 avize

113 avize pe situri arheologice

88 avize în afara sit.arhg.

13 avize neexprimare drept de preemțiune

6

Efectuarea procedurilor administrative pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice, precum și pentru clasarea bunurilor mobile .

La cererea proprietarilor

100%

 

Urmează publicarea în M.Oficial

7

Organizarea unor acţiuni de control şi monitorizare a stării de conservare a monumentelor istorice, în colaborare cu Inspectoratul de Stat în Construcții și Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciului de Investigații Criminale de la I.P.J. Botoșani.

24 acțiuni de control

100 M. I. Controlate

3 persoane/control

125%

Au fost verificate un număr de 30 de imobile monumente istorice

 

8

Verificarea ăndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la protejarea obiectelor de patrimoniu mobil clasate în patrimoniul cultural național: Muzeul Județean de Istorie Botoșani și Memorialul Ipotești, precum și alți deținători de bunuri culturale mobile (cultele religioase).

6 acțiuni/

6 deținători/

2 persoane

 

100%

 

 

9

Monitorizarea acţiunilor de clasare a bunurilor culturale mobile aparţinînd instituţiilor muzeale şi cultelor religioase.

2 acțiuni

0

 

În anul 2017 instituțiile muzeale din județul Bt. nu au demarat acțiuni de clasare a b.culturale

10

Organizarea unor acțiuni de control pentru identificarea la nivel local a muzeelor și colecțiilor care funcționează fără forme legale.

6 acțiuni

30 U.A.T.-uri verificate

50%

2 acțiuni de consiliere pentru obținerea avizelor de funcționare de la M.C.I.N.

 

11

Elaborarea și publicarea unui ghid informativ pentru proprietarii de imobile monumente istorice cu privire la întreținerea, conservarea și punerea în valoare a acestora.

250 exemplare/

1000 lei

100%

Au fost tipărite un număr 400 exemplare și distribuite

 

Obiectiv: Promovarea patrimoniului cultural al judeţului în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului

Instituția responsabilă/ parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

12

Organizarea unor manifestări culturale în parteneriat cu instituţiile muzeale pentru promovarea bunurilor de patrimoniu imobil, mobil şi imaterial, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului.

2 acțiuni /

luna septembrie

50 participanți

100%

Zilele Europene ale Patrimoniului

 

Obiectiv: Dezvoltarea turismului cultural, bază a dezvoltării durabile în plan local

Instituția responsabilă/ parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

13

Continuarea parteneriatului cu Centrul Naţional pentru Promovarea Turismului Botoşani pentru promovarea obiectivelor turistice din judeţ:

- turism cultural , punerea în valoare a obiectivelor muzeistice (Casa Memorială N.Iorga Botoşani, Muzeul Judeţean, Casa Ciomac-Cantemir , sediul Fundaţiei Ştefan Luchian-Botoşani, Muzeul memorial Mihai Eminescu Ipoteşti, Muzeul memorial G. Enescu Dorohoi, Casa memorial George Enescu - Liveni).

- turism ecumenic: punerea în valoare a bisericilor, mănăstirilor, alte lăcaşuri de cult valoroase ca istorie, realizare, stare de conservare: M-rea Popăuţi, Biserica Sf. Gheorghe, Biserica Uspenia, Biserica armenească Botoşani, Biserica Sf.Nicolae Dorohoi, M-rea Coşula, M-rea Gorovei, M-rea Vorona, M-rea Zosin, M-rea Agafton.

Furnizarea de informații pentru actualizarea site-ului C.N.P.T.B.

100%

 

 

14

Monitorizarea actiunilor de marcare si semnalizare a monumentelor istorice din judet de către A.P.L  acţiunea de marcare şi semnalizare a monumentelor istorice trebuie să fie realizată de către autorităţile administraţiei publice locale

12 acțiuni/

45 UAT-uri

8,33%

1 acțiune de verificare:

16 UAT-uri au marcat M.I.

19 UAT-uri nu au marcat M.I.

 

Obiectiv: Monitorizarea lucrărilor de investiţii la obiectivele culturale  lucrări realizate cu finanţarea din fonduri europene şi guvernamentale

Instituția responsabilă/ parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

15

Monitorizarea lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice: Casa Sofian  Botoșani.

2 acțiuni/

2 persoane

 

În anul 2017 nu au fost alocate fonduri

 

16

Monitorizarea lucrărilor de modernizare şi dotare a căminelor culturale şi a aşezămintelor culturale, prin programele de finanţare ale U.E.şi Guvernul Romăniei prin Compania Naţională de Investiţii.

La cerere

 

Au fost eliberate avize pentru accesare fonduri, care sunt în faza de aprobare la PNDR și CNI

 

Obiectiv: Promovarea culturii şi tradiţiilor culturale ale judeţului Botoşani și sprijinirea colectivităților locale pentru creșterea capacității instituționale ăn vederea promovării patrimoniului cultural local și național

Instituția responsabilă/ parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

17

Participarea la organizarea unor activităţi culturale cu ocazia sărbătoririi unor evenimente istorice, culturale şi artistice, precum și a personalităților județului.

La solicitarea A.P.L., fundații și O.N.G.-uri

100%

Zilele Mihai Eminescu, Zilele Ștefan Luchian,

Zilele N.Iorga, Zilele Europene ale Patrimoniului

 

18

Organizarea unor sesiuni de informare cu privire la oportunităîțile de finanțare a lucrărilor de restaurare și punere ăn valoare a patrimoniului cultural local (PNR, Fonduri Europene, Fonduri Guvernamentale).

2 sesiuni

45 participanți

 

 

 

19

Actualizarea și republicarea Monografiei Patrimoniului Cultural al Județului Botoșani.

300 exemplare/

3000 lei

0

Lipsă  fonduri

 

Obiectiv: Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului preuniversitar

Instituția responsabilă/ parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

20

Sensibilizarea și consilierea autorităților din domeniul educației pentru introducerea în curriculum școlar, la decizia școlii, ca discipline opționale: educația pentru patrimoniu cultural/ sau valori culturale locale.

2 acțiuni /

Vizitarea muzeelor și obiectivelor de patrimoniu mobil de un număr mare de elevi

 

100%

 

 

Obiectiv: Pregătirea Centenarului Marii Uniri

Instituția responsabilă/ parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

21

Organizarea unor întâlniri cu instituții publice de cultură pentru stabilirea unui calendar de activități pentru anul 2018 care să celebreze Centenarul Marii Uniri.

2 acțiuni/

17 instituții și cămine culturale

50%

A fost organizata o acțiune în luna noiembrie cu Memorialul Ipotești, Muzeul Județean Botoșani și directorii de cămine culturale.

 

 

 

Întocmit,

 

Compartimentul cultură, management, resurse umane

Consilier Spatariu Maria