Către:

Direcţia pentru Cultură a Judeţului  Botosani

CERERE pentru eliberarea avizului specific

1.Subsemnatul ................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

în calitate de vanzator, identificat cu ........conform copii acte de identitate anexate................, data şi locul naşterii ................................................., localitatea ................................., judeţul/ţara ..............,

2.cu domiciliul în: localitatea ......................... ...................., str. ....................................................................... nr. ..., bl. .........., sc. ........, et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ..............................., cod poştal ..................., ţara ............................., telefon ............................, e-mail ...................................................................., cetăţenia ........................................., starea civilă ......................................,

3.reşedinţa în România (dacă este cazul):

localitatea ........................................, str. ............................................................................ nr. ............, bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ..........................................., cod poştal ..............., telefon ........................................, fax .........., e-mail ............................................................................

4.prin ........................................................... (numele şi prenumele) , CNP/CIF ................................, în calitate de ............................................., conform ...................................., localitatea ....................., str. .............................................. nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .........., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ..................., telefon ......................................., fax ..........., e-mail .......................,…………

prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă totală de .......... ha, identificat cu număr cadastral ......................., a localităţii ....................................................

- Anexat depunem următoarele documente:

a)copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

b)o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

c)extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii;/

d)alte documente doveditoare, după caz.

Vă rugăm să ne comunicaţi decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare.

Numele şi prenumele

.......................

Semnătura

........................