ANEXA nr. 3B:

Către:

Direcţia pentru Cultură a Judeţului Botosani

CERERE pentru eliberarea avizului specific

1.Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................................., domiciliat în str. .................................................................. nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ..........., judeţul/sectorul .................................., telefon ......................................, act de identitate .......... seria ....... nr………… eliberat de ................................. la data ............................, CNP/CIF/CUI ....................................., în calitate de ...................................., prin ........................................., conform ......................................,

2.pentru: ..............................................., având număr de ordine în registrul comerţului ....................., cod unic de înregistrare ....................,

3.cu sediul în: localitatea ............................................, str. .............................................. nr. ..........., bl. ........., sc. ........, et. ........., ap. ........., judeţul/sectorul ...................................., cod poştal ............., telefon ............................., fax. ................., e-mail ......................................, website .........................,

prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de .............. ha, identificat cu număr cadastral ................., înscris în cartea funciară nr. .................... a localităţii ............................................

- Anexat depunem următoarele documente:

a)o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;

b)procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copii de pe CI/BI/paşaport împuternicit etc., după caz;

c)o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

d)extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970, emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii;

e)alte documente doveditoare, după caz.

Vă rugăm să ne comunicaţi decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare.

Numele şi prenumele

.................................

Semnătura

.............................

Ştampila, după caz

............................